ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานจัดการเรียนการสอน
วช.ร ๐๑
แบบบันทึกข้อความขออนุญาต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.5 KB
วช.ร ๐๒
แบบขอมูลผลการปฏิบัติงานของครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.5 KB
วช.ร ๐๓
แบบมอบหมายหน้าที่สอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.5 KB
วช.ร ๐๔
 แบบขออนุญาตไปร่วมกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39 KB
วช.ร ๐๕
แบบใบแจ้งขาดเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.5 KB
วช.ร ๐๖
แบบแจ้งนักเรียนขาดเรียนติดต่อกันเกิน 7 วัน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.75 KB
วช.ร ๐๗
แบบวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.26 KB
วช.ร ๐๘
แบบการวางแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.38 KB
วช.ร ๐๙
แบบรายงานการจัดส่งแผนการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
วช. ร ๑๐
แบบข้อตกลงการจัดการเรียนรู้กับผู้ปกครอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.99 KB