งานจัดการเรียนการสอน
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.5 KB
วช-ร 01 สรุปผลการปฏิบัติราชการของครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53 KB
วช-ร 02 มอบหมายหน้าที่สอนแทน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
วช-ร 03 แบบขออนุญาตพานักเรียนไปทำกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB
วช-ร 04 แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนไม่มาเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53 KB
วช-ร 05 ใบแจ้งการขาดเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
วช-ร 06 ข้อตกลงในการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47 KB