คณะผู้บริหาร

นายเลิศ จันธิมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางรุจิรา กองจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายไพรสนธ์ ละอองเอี่ยม
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายเชิง จันทะวงค์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป