ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ
ครู คศ.3

นายธนายุทธ ยศเรืองศักดิ์
ครู คศ.2

นายมนตรี ศรีวิชัย
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา วันติยา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ
ครู คศ.2

นางสาวทิพวรรณ จันธิมา
ครูอัตราจ้าง