ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ
ครู คศ.3

นายธนายุทธ ยศเรืองศักดิ์
ครู คศ.2

นายมนตรี ศรีวิชัย
ครู คศ.3

นางสาวสุพัตรา วันติยา
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐิดา ดนัยดุริยะ
พนักงานราชการ

นางสาวทิพวรรณ สุทธศิลป์
ครูอัตราจ้าง