กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ
ครู คศ.3

นายธนายุทธ ยศเรืองศักดิ์
ครู คศ.3

นายมนตรี ศรีวิชัย
ครู คศ.3

นางชลิดา สุหล้า
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ
ครู คศ.2

นางสาวนันทิกานต์ สมนาม
ครู

นายชานันท์ สุวันโน
พนักงานราชการ