ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพรวัลย์ โมกศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

ว่าที่ ร.ท. วินัย ชาวน่าน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ

นายเชิง จันทะวงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป