ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเชิง จันทะวงค์
ครู คศ.2

นายสุรเดช ดอกมะลิ
ครู คศ.2

นางสาวลักษณา แสงเมืองเปียง
ครูอัตราจ้าง