พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ / กลยุทธ์โรงเรียน / ยุทธศาสตร์หลัก


๑.  พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติและสากล
๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓.  สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลกตามวิถีแบบพอเพียง
๔.  พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรมและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
๕.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากลและอาเซียน
๖.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๗.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การต่างๆในการพัฒนาการจัดการศึกษา
๘.  เสริมสร้างเกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบันเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงาม