ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516-2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..