วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์โรงเรียนจุนวิทยาคม

      เป็นองค์การเรียนรู้ที่บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลกตามวิถีแบบพอเพียง ก้าวสู่อาเซียน