คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรนพ ศรีสนาม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายนรเทพ ชำนิถิ่นเถื่อน
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวงามตา อ่อนแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุณยรัตน์ กัลยา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกันติชา ไชยรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศภัค ก้าวรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการฝ่ายหัวหน้าห้อง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพิชานันท์ สุกันทอง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงศ์ ใจปัน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุธ สุทธสม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการฝ่ายพัสดุ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายพัลลภ กองคำ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการฝ่ายโครงการพิเศษ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิชญานันท์ ไชยมงคล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสริญญา ศรีวัฒนนันท์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิมุข โสภาสิริโชค
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิโรรัตน์ ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5