ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ก.พ. 61 ถึง 20 ก.พ. 61 สอบปลายภาคที่ 2 / 2560 ม.3, 6
27 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60 กีฬาภายใน

25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/60

12 ก.ย. 60 ถึง 14 ก.ย. 60 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
08 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 สอนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4

27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะ ม.3, ม.6

24 ก.พ. 60 เปิดบ้านวิชาการ 2560

18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-net มัธยมศึกษาปีที่ 6

12 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 ติว O-net มัธยมศึกษาปีที่ 6

10 ก.พ. 60 ถึง 11 ก.พ. 60 กิจกรรมค่ายพักแรม
ลูกเสือ ยุวการชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
26 ธ.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559

05 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 กีฬาสีภายใน 2559

21 ก.ย. 59 ถึง 27 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทย

21 ก.ค. 59 ถึง 26 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559

06 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ม.1 , ม.4

10 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 เรียนปรับพื้นฐาน

20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559
01 มี.ค. 59 ถึง 07 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ม.1, 2, 4 และ 5

27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-Net ม.3

22 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 สอบปลายเรียนที่ 2 ม.3, ม.6

12 ก.พ. 59 เปิดบ้านจุนวิทยาคม

05 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558

วิชาการ
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
03 ส.ค. 58 ถึง 06 ส.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
11 ก.ค. 58 ถึง 12 ก.ค. 58 อบรมสภานักเรียน

15 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศ / ลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6
เลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม (ช่วงบ่าย)
14 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศ / ลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.3
เลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม (ช่วงบ่าย)
08 พ.ค. 58 ถึง 13 พ.ค. 58 เตรียมความพร้อม ม.1 และ ม.4
07 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศ/ลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
06 พ.ค. 58 ประชุมครูเปิดภาดเรียน

14 เม.ย. 58 งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า

09 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียน ม.4

08 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียน ม.1

03 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียน ม.4

02 เม.ย. 58 ประกาสผลสอบและรายงานตัวนักเรียน ม.1

29 มี.ค. 58 สอบคัดเลือก ม.4
28 มี.ค. 58 สอบคัดเลือก ม.1
20 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
27 ก.พ. 58 ปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6
23 ก.พ. 58 เปิดบ้านจุนวิทยาคม
12 ก.พ. 58 ถึง 14 ก.พ. 58 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 ธ.ค. 57 ถึง 30 ธ.ค. 57 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
01 ธ.ค. 57 ถึง 13 ธ.ค. 57 กีฬากลุ่มมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา

31 ต.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
22 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

25 ส.ค. 57 ถึง 26 ส.ค. 57 แข่งขันทักษะวิชาการ
21 ส.ค. 57 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
29 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง

29 พ.ค. 57 ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2

19 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน

16 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศ ม2 ,3, 5 และ ม.6 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

14 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4

26 เม.ย. 57 ถึง 29 เม.ย. 57 การสอบ GAT/PAT ระดับชั้น ม.6 ครั้งที่ 2

24 เม.ย. 57 ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1

14 เม.ย. 57 คืนสู่เหย้าเทา- แดง

02 เม.ย. 57 ถึง 03 เม.ย. 57 มอบตัวนักเรียน ม.1, ม.4

ฝ่ายวิชาการ
29 มี.ค. 57 ถึง 30 มี.ค. 57 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4

27 มี.ค. 57 ถึง 28 มี.ค. 57 อบรมการวัดผลประเมินผล

20 มี.ค. 57 ถึง 24 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

ฝ่ายวิชาการ
11 มี.ค. 57 ปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6

08 มี.ค. 57 ถึง 11 มี.ค. 57 การสอบ GAT/PAT ระดับชั้น ม.6 ครั้งที่ 1

03 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบปลายภาค ชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5

28 ก.พ. 57 C.W.K. Open House To ASEAN

ฝ่ายวิชาการ
24 ก.พ. 57 ถึง 25 ก.พ. 57 สอบปลายภาค ชั้น ม.3 และ ม.6

20 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 สอบ LAS ม.2

15 ก.พ. 57 ถึง 16 ก.พ. 57 การสอบ O-Net ระดับชั้น ม.6

08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 การสอบ O-Net ระดับชั้น ม.3

30 ม.ค. 57 กีฬาจุนข้ามห้วย

23 ม.ค. 57 ถึง 25 ม.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญฯ

20 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57 กีฬาจุนเชื่อมใจ

16 ม.ค. 57 กิจกรรมวันครู

04 ม.ค. 57 ถึง 05 ม.ค. 57 การสอบ 7 วิชาสามัญ

26 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันปีใหม่

23 ธ.ค. 56 ถึง 26 ธ.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 2

18 ธ.ค. 56 ถึง 20 ธ.ค. 56 งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ

04 ธ.ค. 56 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

01 ธ.ค. 56 ถึง 14 ธ.ค. 56 กีฬากลุ่มมัธยม"ร่องช้างเกมส์"

21 พ.ย. 56 ถึง 23 พ.ย. 56 กีฬาภายในโรงเรียน

โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงเรียนจุนวิทยาคม
30 ต.ค. 56 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1

ฝ่ายวิชาการ
24 ต.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ย. 56 ถึง 03 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม. 1,2,3,4 และ 5

26 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ชั้น ม.6)

22 ส.ค. 56 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
13 ส.ค. 56 ติดตามตรวจสอบภายในโรงเรียนจุนวิทยาคม

โรงเรียนจุนวิทยาคม
09 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

15 ก.ค. 56 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายวิชาการ
08 ก.ค. 56 ร่วมงาน Lab school symposium

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
01 ก.ค. 56 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ

29 มิ.ย. 56 เรียนชดเชย
ใช้ตารางวันศุกร์
28 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่/สัปดาห์ยาเสพติด

13 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครู

23 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1-2556

13 พ.ค. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556

09 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4

08 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1

07 เม.ย. 56 มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนชั้น ม.4

ชุดนักเรียน/หอประชุม ฝ่ายวิชาการ
06 เม.ย. 56 มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนชั้น ม.1

ชุดนักเรียน / หอประชุม ฝ่ายวิชาการ
11 มี.ค. 56 ประกาศผลสอบปลายภาคทุกระดับชั้น

08 มี.ค. 56 พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.3 ,ม.6

ฝ่ายวิชาการ
28 ก.พ. 56 ถึง 01 มี.ค. 56 สอบ Las นักเรียนชั้น ม.2

28 ก.พ. 56 ถึง 02 มี.ค. 56 นักเรียนชั้น ม.4 และ ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2555

27 ก.พ. 56 ถึง 28 ก.พ. 56 นักเรียนชั้น ม.1 สอบปลายเรียนที่ 2/2555

27 ก.พ. 56 ถึง 02 มี.ค. 56 นักเรียนชั้น ม.2 สอบปลายเรียนที่ 2/2555

21 ก.พ. 56 ถึง 22 ก.พ. 56 นักเรียน ม.3 และ ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2555

20 ก.พ. 56 ประกาศผล และรายงานตัวนักเรียน ม.4 ใหม่

11 ก.พ. 56 ถึง 13 ก.พ. 56 รับสมัครนักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนเดิม เข้าเรียน ม.4

09 ก.พ. 56 ถึง 10 ก.พ. 56 สอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนจุนวิทยาคม / ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 สอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนจุนวิทยาคม ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
24 ม.ค. 56 ถึง 26 ม.ค. 56 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
07 ม.ค. 56 ถึง 10 ม.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555

28 ธ.ค. 55 จัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนจุนวิทยาคม
04 ธ.ค. 55 จัดกิจกรรม 5 ธันวา มหาราช

โรงเรียนจุนวิทยาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน
22 พ.ย. 55 ถึง 24 พ.ย. 55 กิจกรรม กีฬาภายใน โรงเรียนจุนวิทยาคม
กิจกรรม กีฬาภายใน(สี) โรงเรียนจุนวิทยาคม
โรงเรียนจุนวิทยาคม
02 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจุนวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียน ลงทะเบียน เวลา 08.30 น
หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม
24 ต.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
 - แต่งกายชุดนักเรียน
 - ตรวจเครืาองแตางกายทุกระดับ
 - นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
 - ลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม
24 ก.ย. 55 ถึง 26 ก.ย. 55 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

โรงเรียนจุนวิทยาคม/ชุดนักเรียน
17 ก.ย. 55 ถึง 18 ก.ย. 55 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนจุนวิทยาคม / ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
10 ส.ค. 55 จัดกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ
จัดกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนจุนวิทยาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน
16 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555

โรงเรียนจุนวิทยาคม / ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
14 มิ.ย. 55 ไหว้ครูประจำปี
วันไหว้ครูประจำปีของโรงเรียนจุนวิทยาคม
23 พ.ค. 55 ถึง 25 พ.ค. 55 เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทุกคนไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรม ที่วัดป่าฝาง อ.ดงเจน จ.พะเยา
21 พ.ค. 55 ถึง 23 พ.ค. 55 เข้าค่ายอบรมคตุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 4
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรม ที่วัดป่าฝาง อ.ดงเจน จ.พะเยา
16 พ.ค. 55 ถึง 18 พ.ค. 55 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2555
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 เรียนปรับพื้นฐาน 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจะมีการทดสอบหลังเรียนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดห้องเรียนต่อไป