กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวดวงเด่น บุญชุม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวตาณิกา เงินฝรั่ง
ครู คศ.3

นางสาวธิดารัตน์ พรหมศร
ครู คศ.2

นายมรุต ชลฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวนิธิวดี สังข์เกษม
ครู

นางสาวนิรัญญา หวลอารมณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฏฐา ถนอมทรัพย์
ครูผู้ช่วย