กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางดวงมาลย์ ชินวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวตาณิกา เงินฝรั่ง
ครู คศ.3

นางสาวดวงเด่น บุญชุม
ครู คศ.2

นางสาวธิดารัตน์ พรหมศร
ครู คศ.2

นายมรุต ชลฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวนิธิวดี สังข์เกษม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิรัญญา หวลอารมณ์
ครูอัตราจ้าง