ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดวงมาลย์ ชินวัฒน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน
ครู คศ.2

นางสาวตาณิกา เงินฝรั่ง
ครู คศ.2

นางพิชญา เทพไหว
ครู คศ.2

นางสาวดวงเด่น บุญชุม
ครู คศ.2

นางสาวธิดารัตน์ พรหมศร
ครู คศ.1