กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอนงค์ ซุดดิกค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวราภรณ์ กำแพงเพชร
ครู คศ.3

นางสาวอรชร ไชยมงคล
ครู คศ.3

นางเพียงใจ รัตนวงศ์
ครู คศ.2

นางสุวรรณา มณีมัย
ครู คศ.2

นางสาวอทิตยา จอมดวง
ครู คศ.2

นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตร
ครู คศ.2

Mr. Dave Roque
ครูต่างชาติ

นายจิรพงศ์ สุนันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง