ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอนงค์ ซุดดิกค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดาววิภา ละอองเอี่ยม
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ กำแพงเพชร
ครู คศ.3

นางสาวอรชร ไชยมงคล
ครู คศ.2

นางเพียงใจ รัตนวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวอทิตยา จอมดวง
ครู คศ.2

นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตร
ครู คศ.2

นางสาวมนสิชา ปิจดี
พนักงานราชการ

นายจิรพงศ์ สุนันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง

Mr. Dave Roque
ครูต่างชาติ