ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสันติ ศิลป์กรีฑากุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายตนุภัทร ดิลกไพศาษสกุล
พนักงานราชการ

นายอภิวัฒน์ มีจันทร์
ครูอัตราจ้าง