กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสันติ ศิลป์กรีฑากุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภานุวัฒน์ ถูกใจ
ครู คศ.2

นายอภิวัฒน์ มีจันทร์
ครูอัตราจ้าง