ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสันติ ศิลป์กรีฑากุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิวัฒน์ มีจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นายเอกลักษณ์ อิ่นธิ
ครูอัตราจ้าง