ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นางกัญญาภัค ศรีวิชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพรกนก สุทธิแก้ว
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางรดา บัวระเพ็ชร
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกาญจนา ศูนย์กลาง
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวสหัสชา น้ำทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ว่าที่ พ.ต.เฉลิมพันธิ์ สีสัน
พนักงานขับรถ