เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นางกัญญาภัค ศรีวิชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางรดา บัวระเพ็ชร
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกาญจนา ศูนย์กลาง
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวพรกนก สุทธิแก้ว
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวสุธีลักษณ์ ศรีธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ พ.ต.เฉลิมพันธิ์ สีสัน
พนักงานขับรถ