กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจำนง คำมูล
ครู คศ.3

นางอัมพร ทิศสุกใส
ครู คศ.3

นางสาวสุภา ตันใจเพชร
ครู คศ.2