ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายภูวนัย ไคร้ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุภา ตันใจเพชร
ครู คศ.2

นายไพโรจน์ กาวิน
ครู คศ.3

นายจำนง คำมูล
ครู คศ.3

นางภคอร สมฤทธิ์
ครู คศ.2

นายชินโชติ บุญสิงมา
ครู คศ.2

นางอัมพร ทิศสุกใส
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ ขันใจ
ครู คศ.2