กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภูวนัย ไคร้ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายไพโรจน์ กาวิน
ครู คศ.3

นายจำนง คำมูล
ครู คศ.3

นางอัมพร ทิศสุกใส
ครู คศ.3

นางสาวสุภา ตันใจเพชร
ครู คศ.2