ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนสกร นักกล้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยโทวินัย ชาวน่าน
ครู คศ.3

นางสาวกัลยา พริบไหว
ครู คศ.3

นายไพรสนธ์ ละอองเอี่ยม
ครู คศ.3

นางบุญสิตา วิริยะพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาววรนุช มาตระกูล
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทา
ครู คศ.3

นางวรัญญา ศรีวงศ์
ครู คศ.2