กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววรนุช มาตระกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไพรสนธ์ ละอองเอี่ยม
ครู คศ.3

นางบุญสิตา วิริยะพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทา
ครู คศ.3

นางวรัญญา ศรีวงศ์
ครู คศ.3

นางลีลาวดี จันทร์ประเสริฐ
ครู คศ.2

นายกฤชณ บัวดีบุญญสกุล
ครู คศ.3

นายกิตติพงษ์ เฉพาะตน
ครู คศ.2

นางสาวฐิติมา โนชัยวงศ์
ครู คศ.1