ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมันทา พวงมะลิ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ นิรมิตเจียรพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ ศรีสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายพูนชัย มหาวงศ์นันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายธานินทร์ ชินวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายศาสตรา วงศ์จุมปู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศ จันธิมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน