ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล สุวรรณมาศ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิปุณพัฒนกิจ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่าพงษ์ ปิยะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร คุณารูป
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรสนธ์ ละอองเอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพงศ์ ศรีธนะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายล้วน อนุมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดต.ประจวบ สารทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิเรก ละอองเอี่ยม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ จันธิมา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ