คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล สุวรรณมาศ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอาทรสิรคุปต์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุตวุฒิการ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภชัย ศูนย์กลาง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจตรีประจวบ สารทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายดนัย ศรีศิริสิทธิกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางนัยนันท์ ศรีสนาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ ศูนย์กลาง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเทียนชัย หวลอารมณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนาญ บัวแดง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำพร นพกวด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ โขนภูเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกนิษฐ์ ศิริชุมพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศ จันธิมา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ