ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางยุพิน พรหมพิทักษ์
ครู คศ.3

นางสาวศศิธร ตันดี
ครู คศ.3

นางสาวอรอุมา กาญจนี
ครู คศ.2

นายกนก ใจกล้า
ครู คศ.2

นางจุฑาทิพย์ สาพันธ์
ครู คศ.3

นางอรพิน เมืองมูล
ครู คศ.2

นางภคอร สมฤทธิ์
ครู คศ.2

นายชินโชติ บุญสิงมา
ครู คศ.2

นางสาววิไลวรรณ ขันใจ
ครู คศ.1

นายพันธนิจ ฟองอินทร์
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี แสนอ้าย
พนักงานราชการ