ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพันธนิจ ฟองอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ
ครู คศ.3

นางยุพิน พรหมพิทักษ์
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร ตันดี
ครู คศ.3

นางสาวอรอุมา กาญจนี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายกนก ใจกล้า
ครู คศ.2

นางจุฑาทิพย์ สาพันธ์
ครู คศ.3

นางอรพิน เมืองมูล
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี แสนอ้าย
พนักงานราชการ