ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนจุนวิทยาคม

                โรงเรียนจุนวิทยาคม  ตั้งขึ้นในปีงบประมาณ  ๒๕๑๔  โดยทางอำเภอจุนได้รับรองอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นครั้งแรกในอำเภอนี้  ให้ชื่อว่า “โรงเรียนจุนวิทยาคม”  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง “ตั้งโรงเรียนรัฐบาล”  ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๑๔  ได้อาศัยโรงเรียนบ้านบัวสถานเป็นที่เรียนชั่วคราว  จนถึงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๑๖  จึงย้ายมาเรียนในสถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  ซึ่งอนุญาตให้ใช้ที่ดินสารธารณประโยชน์บริเวณสุสานสุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำเป็นที่ตั้งโรงเรียน  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๕๐  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                ทิศเหนือ                                จดถนนสายปง พะเยา

                ทิศตะวันออก                       โรงพยาบาลจุน

                ทิศตะวันตก                          จดถนนทางเข้าสุสาน  และสุสานสุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำ

                ทิศใต้                                      จดที่นาของนายอิน  สะสาง  และสุสานสุขาภิบาลห้วยข้าวก่ำ

ในระยะแรกให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ต่อมาในปีการศึกษา  ๒๕๒๕  ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  สภาพโรงเรียนปัจจุบันมีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้

อาคารเรียนถาวร  แบบ  ๒๑๖  จำนวน    หลัง  สร้างเมื่อ  พ.ศ.๒๕๑๕

                                                                แบบ  ๒๑๖  ค.  จำนวน    หลัง  สร้างเมื่อ  พ.ศ.๒๕๑

                                                                แบบ  ๒๑๖  ล. (ปรับปรุง  ๒๙)  จำนวน    หลัง

                                                                สร้างเมื่อ  พ.ศ.๒๕๓๖

อาคารเรียนชั่วคราว            หลังที่    สร้างด้วยเงินผู้ปกครองบริจาค    ห้องเรียน

                                                                สร้างเมื่อ  พ.ศ.๒๕๑๙

โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน ขนาด    หน่วย  จำนวน    หลัง

                                                                หลังที่    สร้างเมื่อ  พ.ศ.๒๕๒๒

                                                                หลังที่    สร้างเมื่อ  พ.ศ.๒๕๒๗

บ้านพักครู                                             จำนวน  ๑๑  หลัง

ห้องน้ำห้องส้วม                                  จำนวน    หลัง  รวม  ๓๐  ห้อง

อาคารหอประชุมโรงอาหาร             แบบ  ๑๐๑  ล.๒๗ (พิเศษ)  จำนวน    หลัง

อาคารคอมพิวเตอร์                             จำนวน    หลัง

อาคารเอนกประสงค์                          จำนวน    หลัง

ศาลาเอนกประสงค์                             จำนวน    หลัง

ห้องพักครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                                     จำนวน    หลัง

ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี     จำนวน    หลัง

เรือนพยาบาล                       จำนวน ๑  หลัง  งบประมาณ  ๒๖๒,๐๐๐  บาท  สนับสนุนโดย 

                                                กองสลากกินแบ่งรัฐบาล , ร้านสาธิตมอเตอร์ ,

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจุนวิทยาคม , คณะครูและนักเรียน

                                    โรงเรียนจุนวิทยาคม