ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการ
กรอบค่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ฉบับ แก้ไข (อ่าน 44) 13 ต.ค. 61
เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณ ปี 2562 (อ่าน 98) 08 ต.ค. 61
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 385) 20 ก.พ. 61
โครงการที่ควรมีในกลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 428) 10 ต.ค. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2560 (อ่าน 472) 10 ต.ค. 60
เอกสารประกอบการจัดทำแผนงบประมาณปี 2561 (อ่าน 410) 05 ต.ค. 60
แบบฟอร์มการเขียนโครงการโรงเรียนจุนวิทยาคม (อ่าน 401) 30 ก.ย. 60
โปรแกรมคำนวณค่า CV (อ่าน 619) 21 มี.ค. 60
แบบฟอร์มSAR ปีการศึกษา2559(ฉบับปรับปรุง) (อ่าน 2274) 13 มี.ค. 60
เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 476) 06 ต.ค. 59
แบบฟอร์มSARจ.ว.คปี58 (อ่าน 1145) 02 มี.ค. 59
คู่มือการประเมินตามมาตรฐานจุนวิทยาคม. (อ่าน 597) 02 มี.ค. 59
เอกสารการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 715) 02 มี.ค. 59
เอกสาร ฝ่ายแผนงาน (อ่าน 678) 09 ต.ค. 58
รายงานตนเองโรงเรียนจุนวิทยาคม (อ่าน 953) 08 ก.ค. 58
ก.ค.ศ.อนุมัติจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการคืนจำนวน 13,458 อัตรา (อ่าน 899) 02 พ.ค. 58
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (อ่าน 1094) 02 พ.ค. 58
คู่มือการประเมินตามมาตรฐานโรงเรียน (อ่าน 711) 20 มี.ค. 58
เอกสารประกอบการจัดทำแผนงบ ปี 2558 (อ่าน 797) 09 ต.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (อ่าน 796) 09 ต.ค. 57
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปี 2558 (อ่าน 702) 09 ต.ค. 57
ตารางการออกแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (อ่าน 735) 09 ต.ค. 57
ค่าคะแนนการประเมินมาตรฐาน (อ่าน 603) 09 ต.ค. 57
การกำหนดตัวบ่งชี้ (อ่าน 667) 09 ต.ค. 57
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจุนวิทยาคมปี57 (อ่าน 650) 09 ต.ค. 57
แบบรายงาน ผ.3 (อ่าน 684) 14 ก.ย. 57
แบบฟอร์มเขียนโครงการปี58 (อ่าน 694) 14 ก.ย. 57
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 1018) 30 มิ.ย. 57
ใบแจ้งการชำระเงิน Pay in slip ม.ปลาย (ม.5 และ ม. 6) จำนวน 1300 บาท (อ่าน 734) 20 พ.ค. 57
ใบแจ้งการชำระเงิน Pay in slip ม.ต้น (ม.2 และ ม. 3) จำนวน 1200 บาท (อ่าน 699) 20 พ.ค. 57
ใบแจ้งการชำระเงิน Pay in slip ม.4 (อ่าน 762) 30 มี.ค. 57
ใบแจ้งการชำระเงิน Pay in slip ม.1 (อ่าน 722) 30 มี.ค. 57
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (อ่าน 668) 15 มี.ค. 57
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (อ่าน 1819) 09 ม.ค. 57
คู่มือฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 818) 06 ธ.ค. 56
คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 1355) 16 ส.ค. 56
หลักเกณฑ์การย้ายครูผู้สอน (อ่าน 972) 07 ส.ค. 56
หลักเกณฑ์และประกาศโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2556 (อ่าน 783) 06 ส.ค. 56
โครงการออมทรัพย์เพื่อสร้างอนาคต (อ่าน 862) 05 ส.ค. 56
โครงการออมทรัพย์ทวีคูณ (อ่าน 716) 05 ส.ค. 56