ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งเวร ก.ค. - ก.ย.58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 76
คำสั่งเวรเวรรักษาความปลอดภัยขประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 114
คำสั่งเวร ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 32.24 KB 170
คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนจุนวิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.15 KB 437
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานอำนวยการ ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.66 KB 479
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.4 KB 1102
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.58 KB 651
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.65 KB 1532
คำสั่งเวร เดือน มิถุนายน-กันยายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 715
คำสั่ง 077 ซ้อมภัยพิบัติ แผ่นดินไหว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.18 KB 226
คำสั่ง 075 - 076 คณะกรรมการโครงการอบรมคุณธรรม ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.73 KB 1853
คำสั่ง 074 คณะกรรมการอบรมผู้นำนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.91 KB 1275
คำสั่ง 056 ผ้าป่าศิษย์เก่าปี 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.52 KB 3006
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ Word Document ขนาดไฟล์ 95.6 KB 259
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.62 KB 326
เอกสารฝ่ายอำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
บค 04 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.07 KB 347
ผ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 285
ผ 2 แบบขออนุมัติดำเนินงาน โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.33 KB 233
ผ 1 แบบเขียนงาน โครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 49.59 KB 255
บค 03 แบบฟอร์มขอคัดสำเนา กพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 14.56 KB 2152
บค 02 คำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.46 KB 231
บค 01 ใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 34.51 KB 299
ธก 05 บันทึกการเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 12.91 KB 230
ธก 04 แบบฟอร์มการขอใช้รถราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.37 KB 2118
ธก 03 บันทึกขอออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.6 KB 234
ธก 02 บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 22.67 KB 234
ธก 01 แบบฟอร์มร่างหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.16 KB 244
กง 11 หนังสือรับรองการเก็บเงินระดมทรัพย์ ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.19 KB 248
กง 10 หนังสือแสดงความจำนงขออนุมัติผ่อนผันค่าเล่าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 265
กง 09 เบิกค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.1 KB 677
กง 07 ค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.36 KB 220
กง 06 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 350
กง 05 สัญญายืมเงิน กรณีเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.46 KB 226
กง 04 ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 12.56 KB 243
กง 03 ขออนุมัติเงินยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 7024
กง 02 กู้เงินสวัสดิการครู Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 731
กง 01 ขอใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 248
++ คู่มือการเงินและสินทรัพย์ ปี 2557++ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.1 KB 323
เอกสารงานนโยบายและแผนงานโรงเรียนจุนวิทยาคม
บันทึกการให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 130.49 KB 1435
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 353 KB 312
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 5405
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 11298
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 20.8 KB 376
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนจุนวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 347
เอกสารงานแนะแนว
เอกสาร สพฐ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 333
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 426
แนะแนวกับระบบการดูแล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 169.5 KB 7975
นวัตกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 5710
คู่มือครูระบบดูแลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 394
เข้าใจ นำไปใช้ วินัยเชิงบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 316
การวิเคราะห์มฐและตชว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.91 KB 1361
เอกสารกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.63 KB 536
เอกสารกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 103503
เอกสารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 227.5 KB 349
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 5635