ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งเวร ก.ค. - ก.ย.58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 73
คำสั่งเวรเวรรักษาความปลอดภัยขประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 110
คำสั่งเวร ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 32.24 KB 168
คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนจุนวิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.15 KB 436
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานอำนวยการ ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.66 KB 478
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.4 KB 1099
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.58 KB 651
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.65 KB 1531
คำสั่งเวร เดือน มิถุนายน-กันยายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 711
คำสั่ง 077 ซ้อมภัยพิบัติ แผ่นดินไหว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.18 KB 223
คำสั่ง 075 - 076 คณะกรรมการโครงการอบรมคุณธรรม ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.73 KB 1852
คำสั่ง 074 คณะกรรมการอบรมผู้นำนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.91 KB 1268
คำสั่ง 056 ผ้าป่าศิษย์เก่าปี 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.52 KB 2947
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ Word Document ขนาดไฟล์ 95.6 KB 257
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.62 KB 322
เอกสารฝ่ายอำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
บค 04 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.07 KB 345
ผ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 279
ผ 2 แบบขออนุมัติดำเนินงาน โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.33 KB 228
ผ 1 แบบเขียนงาน โครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 49.59 KB 251
บค 03 แบบฟอร์มขอคัดสำเนา กพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 14.56 KB 2149
บค 02 คำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.46 KB 229
บค 01 ใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 34.51 KB 297
ธก 05 บันทึกการเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 12.91 KB 229
ธก 04 แบบฟอร์มการขอใช้รถราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.37 KB 2116
ธก 03 บันทึกขอออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.6 KB 230
ธก 02 บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 22.67 KB 228
ธก 01 แบบฟอร์มร่างหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.16 KB 243
กง 11 หนังสือรับรองการเก็บเงินระดมทรัพย์ ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.19 KB 245
กง 10 หนังสือแสดงความจำนงขออนุมัติผ่อนผันค่าเล่าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 264
กง 09 เบิกค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.1 KB 674
กง 07 ค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.36 KB 218
กง 06 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 347
กง 05 สัญญายืมเงิน กรณีเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.46 KB 222
กง 04 ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 12.56 KB 241
กง 03 ขออนุมัติเงินยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 6744
กง 02 กู้เงินสวัสดิการครู Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 730
กง 01 ขอใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 244
++ คู่มือการเงินและสินทรัพย์ ปี 2557++ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.1 KB 320
เอกสารงานนโยบายและแผนงานโรงเรียนจุนวิทยาคม
บันทึกการให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 130.49 KB 1391
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 353 KB 309
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 5403
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 11295
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 20.8 KB 373
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนจุนวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 346
เอกสารงานแนะแนว
เอกสาร สพฐ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 332
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 421
แนะแนวกับระบบการดูแล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 169.5 KB 7842
นวัตกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 5708
คู่มือครูระบบดูแลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 389
เข้าใจ นำไปใช้ วินัยเชิงบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 311
การวิเคราะห์มฐและตชว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.91 KB 1360
เอกสารกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.63 KB 535
เอกสารกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 103398
เอกสารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 227.5 KB 346
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 5621