ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวัดผลประเมินผล
วช - ว ๐๑
แบบขอส่งรายชื่อนร.มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80%
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57 KB
วช - ว ๐๒
 แบบรายงานการแก้ 0 ร มส มผ ที่ไม่ผ่าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.4 KB
วช - ว ๐๓
แบบบันทึกข้อความขอมีสิทธิ์สอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
วช - ว ๐๔
แบบบันทึกข้อความขอเลื่อนสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.5 KB
วช - ว ๐๕.๑
แบบข้อสอบกลางภาคเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.5 KB
วช - ว ๐๕.๒
แบบข้อสอบปลายภาคเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85 KB
วช - ว ๐๖
แบบรายงานผลการเรียนของนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.98 KB
วช - ว ๐๗
แบบส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.3 KB
วช - ว ๐๘
แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียนจำแนกตามกลุมสาระ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.85 KB
วช - ว ๐๙
แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียนจำแนกตามครูประจำวิชา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.36 KB
วช - ว ๑๐
แบบบันทึกส่งผล ปพ. 5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94 KB
วช - ว ๑๐.๑
แบบรายงานตรวจสมุดแบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา (ปพ. 5)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
วช - ว ๑๑
แบบรายการปฏิบัติหน้าที่สอบ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.5 KB
วช - ว ๑๒
แบบรายการนักเรียนที่ขาดสอบ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45 KB
วช - ว ๑๓
แบบรับข้อสอบนักเรียนที่ขาดสอบ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36 KB
วช - ว ๑๔
 แบบสรุปผลการเรียนของนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.6 KB
วช - ว ๑๕.๑
 แบบรายงานทุจริตในการสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.5 KB
วช - ว ๑๕.๒
แบบรายงานสอบสวนทุจริตในการสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53 KB
วช - ว ๑๖.๑
 แบบบันทึกขอเรียนซำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 60.5 KB
วช - ว ๑๖.๒
แบบรายงานการเรียนซำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.5 KB
วช - ว ๑๖.๓
แบบประเมินการเรียนซำ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53 KB
วช - ว ๑๗
แบบรายงานการตรวจข้อสอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58 KB
วช - ว ๑๘
แบบรายงานการสอบแก้ตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB