ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานพัฒนาการเรียนการสอน
วช.- พ ๐๑
แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.8 KB
วช.- พ ๐๒
แบบบันทึกข้อความรายงานการประชุม อบรม สัมมนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74 KB
วช.- พ ๐๓
แบบสรุปบูรณาการชิ้นงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB
วช.- พ ๐๔
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73 KB
วช.- พ ๐๕
แบบเค้าโครงงานวิจัย จวค.
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.5 KB
วช.- พ ๐๖
แบบการวิจัยในชั้นเรียน( หน้าเดียว)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69 KB
วช.- พ ๐๗
แบบวิจัยในชั้นเรียน (5 บท)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132 KB
วช.- พ ๐๘
แบบองค์ประกอบแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.5 KB
วช.- พ ๐๙
 แบบแผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
วช.- พ ๑๐
แบบตัวอย่างรายงานนิเทศการจัดการเรียนการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.55 KB
วช.- พ ๑๑
แบบแฟ้มสะสมงานของนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69 KB