รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา (ศน.จินต์)
ปีที่จบ : 2524   รุ่น : 8.1
อีเมล์ : tjin_71@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: สพป.พะเยา เขต 2 อ.จุน จ.พะเยา

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 มี.ค. 2556,09:24 น.   หมายเลขไอพี : 110.49.250.54


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล