รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อ้อมฤทัย หลวงติ๊บ (อ้อม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 31
อีเมล์ : aom_tonao@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/aom.tonao
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ QS
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ุ64/1 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง

วันที่บันทึกข้อมูล : 18 มี.ค. 2556,16:33 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.171.100


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล